เมนูหลัก

00749317NURSING ADMINISTRATION
การบริหารการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-10:30M216FC100982W  
อาจารย์: ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป100-98-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร ภาวะผู้นำ การจัดการระบบบริการพยาบาล การจัดอัตรากำลัง การบริหารคุณภาพทางการพยาบาลและความเสี่ยงหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]