เมนูหลัก

00008113SPORTS AND RECREATION
กีฬาและสันทนาการ
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30C606MA1201128W  
อาจารย์: อ.อภิปราย ดวงน้อย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 1
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
80-11-69
80-71-9
90-8-82
60-10-50
30-0-30
30-0-30
120-11-109
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]