เมนูหลัก

00008117THAI FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M314FA523W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-2-3
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์12:30-15:30M310FA505W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-0-5
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 อังคาร08:30-11:30M214FA615W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 4 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
5-0-5
5-0-5
6-1-5
6-0-6
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 อังคาร08:30-11:30M310FA505W  
อาจารย์: ดร.สุจิตรา จำนงอุดม
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-0-5
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 จันทร์12:30-15:30M314FA505W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-0-5
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  06 อังคาร08:30-11:30M210FA505W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-0-5
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  07 พฤหัสบดี08:30-11:30M211FA15114W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
15-1-14
15-0-15
15-0-15
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 อาทิตย์08:00-12:00C424MC1055W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
10-1-9
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ความเข้าใจภาษาไทยและทักษะในการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง วิเคราะห์ตัวอย่างภาษาเขียนที่ดีประเภทต่าง ๆ เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเขียนรายงาน และการตดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]