เมนูหลัก

00848203SEMINAR IN PUBLIC ADMINISTRATION
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
สังกัดรัฐประศาสนศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:30-11:30M100FA110W  
อาจารย์: อ.พรภัทร์ หวังดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป
ชั้นปี 1
1-1-0
1-0-1
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]