เมนูหลัก

00000144ENTERPRISE IN THE 21st CENTURY
สถานประกอบการในศตวรรษที่ 21
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30M214FA653332W  
อาจารย์: ดร.ฐิติกร หมายมั่น
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
นิติศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
50-0-50
65-0-65
65-7-58
65-26-39
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
โลกแห่งอนาคต การปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก ประเทศไทย ๔.๐ อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ อุตสาหกรรมอนาคต อุตสาหกรรมสีเขียว นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว
วัสดุสมัยใหม่ กระบวนการผลิตสีเขียว นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีฟุตพริ้นท์ แรงงานพลเมืองโลก หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสมัยใหม่ และความปลอดภัยสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]