เมนูหลัก

00000145THAI FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30M212FA502327W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 2
50-12-38
50-6-44
50-0-50
50-0-50
50-5-45
50-0-50
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 ไม่มีข้อมูล50050W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 2
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค:
  03 พฤหัสบดี12:30-15:30M315FA504010W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-40-10
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 พฤหัสบดี12:30-15:30M310FA504010W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-40-10
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  51 อาทิตย์08:00-12:00M210FC12015105W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 2
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 2
100-6-94
100-0-100
120-10-110
120-0-120
สอบปลายภาค: 4 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  61 ไม่มีข้อมูล20020W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  91 ไม่มีข้อมูล702446W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 170-24-46
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด ความสำคัญของการสื่อสาร เน้นทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน เพื่อใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นขั้นตอนมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์โอกาสต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]