เมนูหลัก

00148402POWER SYSTEM PROTECTION
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00128408
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-15:30C209MC880W  
อาจารย์: อ.พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
8-8-0
8-0-8
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]