เมนูหลัก

00520213TOUR GUIDING
งานมัคคุเทศก์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30C426MA1064W  
อาจารย์: อ.ลัดดาวรรณ ทองใบ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
10-0-10
10-3-7
10-3-7
10-0-10
10-0-10
10-0-10
10-0-10
สอบกลางภาค: 10 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00
Course Description
ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ มารยาทและจรรยาบรรณ บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์ ทักษะและกระบวนการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดข้อมูล เทคนิคการนำชมสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ภูมิศาสตร์กับงานมัคคุเทศก์ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
การให้ความปลอดภัยและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ระเบียบพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักร การติดต่อประสานงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]