เมนูหลัก

00520303MARKETING AND ENTREPRENEURSHIP SKILLS
การตลาดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30M105FA1046W  
อาจารย์: ดร.ปนัดดา เจริญศักดิ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
10-4-6
10-0-10
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทฤษฎีแนวคิด และความสําคัญของการตลาด การวางแผนการตลาด การใช้ข้อมูลสําคัญทางการตลาดและการวิจัยทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของผู้ประกอบการ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
การจัดทําแผนธุรกิจ แหล่งทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเริ่มต้นธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]