เมนูหลัก

00720205PATHOPHYSIOLOGY FOR NURSES
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-15:30M216FC95914W  
อาจารย์: อ.นันท์นภัส อิ่มฤทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป95-91-4
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 14 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
หลักการทางพยาธิสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ กระบวนการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกและภายในร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาวะความสมดุลและการปรับตัวของร่างกายหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]