เมนูหลัก

00009111HUMAN AND SOCIETY
มนุษย์กับสังคม
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:30-18:30C606MA602238W  
อาจารย์: อ.สุภาภรณ์ งามวัน
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
15-3-12
15-7-8
15-12-3
60-0-60
สอบกลางภาค: 1 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  57 ไม่มีข้อมูล1208832W  
อาจารย์: อ.สุภาภรณ์ งามวัน
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61295001 ถึง 61295123120-88-32
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  58 ไม่มีข้อมูล1209822W  
อาจารย์: อ.สุภาภรณ์ งามวัน
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61295125 ถึง 61295510120-98-22
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ลักษณะ โครงสร้าง องค์ประกอบของสังคมนุษย์ กระบวนการสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ประชากรและสิ่งแวดล้อม แนวคิดการศึกษาปัญหาสังคมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]