เมนูหลัก

00009111HUMAN AND SOCIETY
มนุษย์กับสังคม
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี12:30-15:30C308MA694821W  
อาจารย์: อ.ประภัสสร ทองยินดี
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
60-42-18
69-8-61
69-0-69
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  61 ไม่มีข้อมูล20020W  
อาจารย์: อ.สุภาภรณ์ งามวัน
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
20-0-20
20-0-20
สอบปลายภาค: 4 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  90 ไม่มีข้อมูล101W CLOSED 
อาจารย์: อ.สุภาภรณ์ งามวัน
สอบปลายภาค:
Course Description
ลักษณะ โครงสร้าง องค์ประกอบของสังคมนุษย์ กระบวนการสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ประชากรและสิ่งแวดล้อม แนวคิดการศึกษาปัญหาสังคมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]