เมนูหลัก

00009113SPORTS AND RECREATION
กีฬาและนันทนาการ
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์14:30-17:30C311MA703139W  
อาจารย์: อ.อภิปราย ดวงน้อย
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
70-29-41
70-0-70
70-2-68
70-0-70
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 พฤหัสบดี08:30-11:30M216FC823547W  
อาจารย์: อ.อภิปราย ดวงน้อย
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
70-0-70
70-24-46
70-0-70
82-4-78
82-7-75
82-0-82
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]