เมนูหลัก

00009116MUSIC APPRECIATION
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:30-18:30C307MA504010W  
อาจารย์: อ.ชลัชนัย ซื่อเกียรติขจร
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
50-17-33
50-0-50
50-23-27
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 5 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 พฤหัสบดี15:30-18:30C304MA633825W  
อาจารย์: อ.ชลัชนัย ซื่อเกียรติขจร
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 2
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
50-2-48
50-24-26
50-0-50
57-2-55
63-0-63
63-9-54
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 5 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]