เมนูหลัก

00009117THAI FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-15:30A404AA552332W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 1
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
55-0-55
55-19-36
55-3-52
55-0-55
55-0-55
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อังคาร08:30-11:30M216FA553322W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
55-0-55
55-15-40
55-1-54
55-0-55
55-16-39
55-0-55
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 พุธ08:30-11:30M210FA553520W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
55-0-55
55-12-43
55-15-40
55-9-46
55-0-55
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 จันทร์08:30-11:30C513MA55514W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 155-49-6
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 พฤหัสบดี08:30-11:30M210FA56542W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 155-2-53
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  62 ไม่มีข้อมูล75075W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62295001 ถึง 6229507575-0-75
สอบปลายภาค: 15 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  63 อาทิตย์08:00-12:00M110FC19778119W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1 รหัส 62295101 ถึง 62295288
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 2
75-0-75
75-0-75
172-78-94
190-0-190
สอบปลายภาค: 15 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  64 อาทิตย์13:00-17:00M110FC1007129W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62295001 ถึง 6229510075-46-29
สอบปลายภาค: 15 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  65 อาทิตย์08:00-12:00C606MC81792W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62295226 ถึง 62295300
ทุกชั้นปี
75-0-75
81-79-2
สอบปลายภาค: 15 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  91 ไม่มีข้อมูล60528W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 160-52-8
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดพื้นฐานในการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของสังคมไทย และมีจิตสำนึกรักษ์ภาษาไทยหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]