เมนูหลัก

00009121ENGLISH I
ภาษาอังกฤษ 1
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00019119
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M314FA602634W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
50-18-32
50-0-50
60-6-54
60-0-60
สอบกลางภาค: 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์08:30-11:30A404AA502921W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
50-14-36
50-0-50
50-0-50
50-15-35
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 จันทร์08:30-11:30M315FA502822W  
อาจารย์: อ.กมลชนก ดีเจริญ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
50-16-34
50-12-38
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 ไม่มีข้อมูล50050W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค:
  05 จันทร์12:30-15:30M216FA51501W  
อาจารย์: อ.กมลชนก ดีเจริญ
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 155-49-6
สอบกลางภาค: 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  06 จันทร์12:30-15:30C604MA55541W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 155-52-3
สอบกลางภาค: 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  07 อังคาร12:30-15:30M215FA59536W  
อาจารย์: อ.กมลชนก ดีเจริญ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 155-49-6
สอบกลางภาค: 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  08 พุธ08:30-11:30C304MA50419W  
อาจารย์: อ.ธนพร ทองเย็น
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
ชั้นปี 1 รหัส 62192001 ถึง 62192048
5-0-5
50-39-11
สอบกลางภาค: 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  09 พุธ08:30-11:30C513MA55487W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
50-42-8
5-1-4
5-5-0
55-0-55
สอบกลางภาค: 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  10 พุธ08:30-11:30C514MA50473W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
50-46-4
5-0-5
สอบกลางภาค: 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  11 พฤหัสบดี12:30-15:30A404AA50455W  
อาจารย์: อ.ธนพร ทองเย็น
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1 รหัส 62192145 ถึง 62192192
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
50-44-6
5-0-5
สอบกลางภาค: 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  12 พฤหัสบดี12:30-15:30M315FA503317W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1 รหัส 62192193 ถึง 62192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
นิติศาสตร์ ชั้นปี 1
50-23-27
5-0-5
50-10-40
สอบกลางภาค: 9 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  60 อาทิตย์13:00-17:00M214FC50428W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1 รหัส 61295601 ถึง 61295653
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-42-8
สอบปลายภาค: 15 ธ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  61 อาทิตย์08:00-12:00M214FC653134W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61295654 ถึง 61295702
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-31-19
สอบปลายภาค: 15 ธ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  62 ไม่มีข้อมูล644420W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
40-22-18
40-22-18
40-0-40
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  63 ไม่มีข้อมูล682048W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
40-0-40
40-17-23
2-2-0
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้งสี่ทักษะ คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]