เมนูหลัก

00009122ENGLISH II
ภาษาอังกฤษ 2
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00009121
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-15:30M215FA503713W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
50-17-33
50-1-49
50-0-50
50-0-50
50-1-49
50-1-49
50-0-50
50-13-37
50-3-47
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์12:30-15:30C606MA603624W  
อาจารย์: อ.นฤมล สมบูรณ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
60-7-53
60-4-56
60-1-59
60-5-55
60-19-41
60-0-60
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 จันทร์12:30-15:30M315FA503119W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป
บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
50-21-29
50-10-40
50-0-50
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 ศุกร์08:30-11:30M310FA502525W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป50-25-25
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 ศุกร์08:30-11:30M211FA50500W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป50-50-0
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  06 ศุกร์12:30-15:30M210FA50419W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192001 ถึง 61192057
50-0-50
50-36-14
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  07 อังคาร12:30-15:30C604MA50473W  
อาจารย์: อ.นฤมล สมบูรณ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192060 ถึง 61192115
50-7-43
50-38-12
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  08 พฤหัสบดี08:30-11:00M215FA50419W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192117 ถึง 61192162
50-0-50
50-37-13
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  09 พฤหัสบดี08:30-11:30M310FA503614W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192163 ถึง 61192211
50-0-50
50-32-18
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  10 พฤหัสบดี08:30-11:30M314FA50437W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192212 ถึง 61192258
50-1-49
50-40-10
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  11 พฤหัสบดี12:30-15:30M315FA503713W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192259 ถึง 61192999
50-0-50
50-31-19
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  12 ศุกร์08:30-11:30M210FA503218W  
อาจารย์: อ.นฤมล สมบูรณ์
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 1
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
50-28-22
50-4-46
50-0-50
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  55 ไม่มีข้อมูล502921W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60295601 ถึง 6029565450-29-21
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  56 ไม่มีข้อมูล602931W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60295655 ถึง 60295909
บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
50-28-22
60-1-59
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 ไม่มีข้อมูล20200W  
อาจารย์: นาวาอากาศเอกหญิงนวลพงศ์ เทียนทอง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61292001 ถึง 6129299920-16-4
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้งสี่ทักษะ คำศัพท์ โครงสร้าง ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ที่หลากหลายที่ซับซ้อนขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]