เมนูหลัก

00009123ENGLISH III
ภาษาอังกฤษ 3
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00009122
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-15:30M315FA593425W  
อาจารย์: อ.นานดา เข็มศรีนวล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
50-12-38
50-4-46
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-4-46
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-7-43
50-3-47
50-1-49
59-2-57
59-1-58
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์12:30-15:30M314FA504010W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 2
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
50-12-38
50-11-39
50-11-39
50-5-45
50-1-49
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 จันทร์08:30-11:30C513MA50500W  
อาจารย์: อ.ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป50-50-0
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 จันทร์08:30-11:30M314FA503911W  
อาจารย์: อ.นานดา เข็มศรีนวล
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป50-39-11
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 จันทร์08:30-11:30C606MA553916W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ: ปี 2 ขึ้นไป รหัส 62192001 ถึง 62192046
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
55-29-26
55-1-54
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  06 ศุกร์12:30-15:30M214FA503218W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ: ปี 2 ขึ้นไป รหัส 62192047 ถึง 62192092
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
50-31-19
50-1-49
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  07 ศุกร์12:30-15:30M215FA503911W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ปี 2 ขึ้นไป รหัส 62192093 ถึง 62192138
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
50-37-13
50-0-50
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  08 อังคาร12:30-15:30A307AA503812W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ: ปี 2 ขึ้นไป รหัส 62192139 ถึง 62192184
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
50-38-12
50-0-50
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  09 อังคาร12:30-15:30C401MA503020W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ: ปี 2 ขึ้นไป รหัส 62192185 ถึง 62192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
50-30-20
50-0-50
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  10 อังคาร12:30-15:30C604MA55514W  
อาจารย์: อ.นานดา เข็มศรีนวล
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 3
55-50-5
55-1-54
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  56 อาทิตย์08:00-12:00C309MC55541W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61295263 ถึง 61295646
บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ทุกชั้นปี
บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี
40-25-15
55-12-43
50-6-44
50-0-50
สอบปลายภาค: 15 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  57 อาทิตย์13:00-17:00C309MC40355W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61295647 ถึง 61295703
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ทุกชั้นปี
40-26-14
40-5-35
สอบปลายภาค: 15 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล503218W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 2
50-17-33
50-15-35
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ในชัวิตประจำวันและการทำงานโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและในสถานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]