เมนูหลัก

00009123ENGLISH III
ภาษาอังกฤษ 3
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00009122
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-15:30C401MC20191W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 3
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
20-13-7
20-0-20
20-5-15
20-1-19
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 ไม่มีข้อมูล20020W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 3
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
สอบปลายภาค:
  03 อังคาร12:30-15:30C513MA60600W  
อาจารย์: อ.กมลชนก ดีเจริญ
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป60-60-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 อังคาร12:30-15:30C514MA60519W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป60-51-9
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 อังคาร12:30-15:30M210FA502624W  
อาจารย์: อ.สุจินดา ขยายดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
50-25-25
50-1-49
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  06 อังคาร12:30-15:30A404AA50473W  
อาจารย์: MissAlexandra Maria Meyers Martinho
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป50-47-3
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  51 ไม่มีข้อมูล452421W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4
45-3-42
45-19-26
45-2-43
สอบปลายภาค: 4 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  52 อาทิตย์08:00-12:00M213FC451629W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ปี 2 ขึ้นไป45-16-29
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  61 ไม่มีข้อมูล503416W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
บัญชีบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
45-28-17
45-3-42
50-2-48
สอบปลายภาค: 4 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ในชัวิตประจำวันและการทำงานโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและในสถานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]