เมนูหลัก

00009124ENGLISH IV
ภาษาอังกฤษ 4
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00009123
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30C307MA50545W  
อาจารย์: อ.สุจินดา ขยายดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 4
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-2-48
50-2-48
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  51 อาทิตย์08:00-12:00M310FC50446W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 350-39-11
สอบปลายภาค: 4 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  52 อาทิตย์13:00-17:00M214FC50419W  
อาจารย์: อ.สุจินดา ขยายดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 350-41-9
สอบปลายภาค: 4 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  53 ไม่มีข้อมูล50455W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 350-38-12
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  61 ไม่มีข้อมูล402416W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4
40-23-17
40-1-39
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเพิ่มพูนความรู้แบะการใช้คำศัพท์และสำนวนในบริบททางวิชาการและงานอาชีพแขนงต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]