เมนูหลัก

00009136INFORMATION LITERACY SKILLS
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30C310MA352510W  
อาจารย์: อ.เมตตา เปรมปรีดิ์
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
35-17-18
35-7-28
35-1-34
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  57 ไม่มีข้อมูล55469W  
อาจารย์: ดร.รัชกฤช ธนพัฒนดล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61295001 ถึง 6129506055-46-9
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  58 ไม่มีข้อมูล554114W  
อาจารย์: อ.สุปราณี วงษ์แสงจันทร์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61295061 ถึง 6129512355-41-14
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  59 ไม่มีข้อมูล554510W  
อาจารย์: ดร.รัชกฤช ธนพัฒนดล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61295125 ถึง 6129519155-44-11
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  60 ไม่มีข้อมูล55541W  
อาจารย์: อ.สุปราณี วงษ์แสงจันทร์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61295192 ถึง 6129551055-54-1
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]