เมนูหลัก

00009136INFORMATION LITERACY SKILLS
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30M315FA60564W  
อาจารย์: อ.ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-49-1
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 ศุกร์08:30-11:30C308MA68608W  
อาจารย์: อ.ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 167-59-8
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 พุธ08:30-11:30C312MA30291W  
อาจารย์: อ.ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
30-29-1
25-0-25
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 พฤหัสบดี12:30-15:30C312MC30246W  
อาจารย์: อ.ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
30-24-6
25-0-25
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  62 ไม่มีข้อมูล58553W  
อาจารย์: อ.ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 2
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
55-38-17
55-10-45
55-4-51
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]