เมนูหลัก

00009137LIFE AND DIGITAL ECOLOGY
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัล
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30C304MA855530W  
อาจารย์: อ.นิกร โภคอุดม
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63192123 ถึง 63192999
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
85-34-51
85-17-68
85-4-81
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 ศุกร์12:30-15:30M315FA855431W  
อาจารย์: อ.นิกร โภคอุดม
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63192001 ถึง 6319206185-53-32
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 ศุกร์08:30-11:30C304MA867610W  
อาจารย์: อ.นิกร โภคอุดม
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63192062 ถึง 63192122
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
85-50-35
85-0-85
85-26-59
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  63 ไม่มีข้อมูล1501482W  
อาจารย์: อ.นิกร โภคอุดม
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1150-147-3
สอบปลายภาค: 15 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  64 ไม่มีข้อมูล15011139W  
อาจารย์: อ.ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1
150-31-119
150-35-115
150-18-132
150-0-150
150-22-128
สอบปลายภาค: 15 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสื่อดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต พลวัตของข้อมูลออนไลน์รูปแบบใหม่ การแสวงหาและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประเภทของเครือข่ายดิจิทัล และทักษะการใช้สื่อดิจิทัล ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลที่มีต่อการใช้ชีวิตในสังคมวัฒนธรรมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]