เมนูหลัก

00919221INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  81 อาทิตย์08:00-12:00C312MC31274W  
อาจารย์: ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 130-26-4
สอบปลายภาค: 15 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดการโปรแกรมแบบโครงสร้าง การวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหา ผังงาน แนะนำภาษาการสร้างโปรแกรม แนวคิดของภาษาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรม ข้อมูลและชนิดของข้อมูลในภาษาโปรแกรม ฟังก์ชันเบื้องต้น และข้อความสั่งกำหนดค่า โครงสร้างการวนซ้ำและเงื่อนไข
การสร้างโปรแกรมเชิงโมดูล โครงสร้างโดยทั่วไปของฟังก์ชันภาษาโปรแกรม การทำงานกับฟังก์ชัน แถวลำดับและตัวชี้ ชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง แฟ้มอินพุตและเอาต์พุต


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]