เมนูหลัก

00929202ELECTRONIC COMMERCE TECHNOLOGIES
เทคโนโลยีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-16:30C312ML15105W  
อาจารย์: ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 215-10-5
สอบกลางภาค: 12 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล การทำธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การซื้อขายและการชำระเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความมั่นคงของข้อมูลการค้า มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา การบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
เวิลด์ไวด์เว็บ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการจัดการสิทธิในยุคดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]