เมนูหลัก

00939205INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT AND MAINTENANCE
การบริหารและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  81 อาทิตย์13:00-17:00C311MC301812W  
  ศุกร์09:30-11:30N/AMC      
  ศุกร์12:30-15:30N/AMC      
อาจารย์: อ.สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 330-18-12
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดการบริหารและการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลและช่องโหว่ รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบสารสนเทศขององค์กร การนำเสนอและการวิเคราะห์โครงสร้างระบบ
การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและนโยบายรักษาความปลอดภัย


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]