เมนูหลัก

00939213BASIC MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นต้น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:30-12:30C312ML20155W  
อาจารย์: อ.พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 320-15-5
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 22 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์หรือระบบปฏิบัติการ อื่น ๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีความน่าสนใจ แนวคิดและหลักการในการออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อจำกัดในการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เคลื่อนที่ การวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]