เมนูหลัก

00939214DATA COMMUNICATION AND NETWORKING
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-16:30A308AC20911W  
อาจารย์: อ.สุปราณี วงษ์แสงจันทร์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 320-9-11
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ศึกษาพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมเครือข่าย แบบจำลองโอเอสไอ (OSI) แบบจำลองทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) สายสัญญาณ เทคโนโลยีแลน อีเธอร์เน็ต แลนไร้สาย การจัดการและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
ฝึกปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแลนเบื้องต้น พื้นฐานการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์สวิตช์และเราเตอร์ และการประยุกต์ใช้โครงสร้างของไอพีแอดเดรส


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]