เมนูหลัก

00939215DATABASE APPLICATION PROGRAMMING
การเขียนโปรแกรมประยุกต์เชิงฐานข้อมูล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-16:30C312MC201010W  
อาจารย์: อ.สายสุนีย์ เจริญสุข
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 320-10-10
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเน้นเทคนิคโครงสร้างฐานข้อมูล รูปแบบ และการเข้าถึงฐานข้อมูล แนวคิด และระเบียบวิธีการออกแบบสำหรับรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]