เมนูหลัก

00947320ETHICS AND LAW IN THE INFORMATION PROFESSION
จริยธรรมและกฏหมายในวิชาชีพสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-15:30M313FC303W  
อาจารย์: อ.สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี ปี 5 ขึ้นไป
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี ปี 5 ขึ้นไป
3-0-3
3-0-3
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]