เมนูหลัก

00949224INFORMATION SECURITY AND MANAGEMENT
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและการจัดการ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-12:30C312MC251510W  
อาจารย์: อ.สรวิศ บุญมี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 425-15-10
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  81 ไม่มีข้อมูล30255W  
อาจารย์: อ.สรวิศ บุญมี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 230-25-5
สอบปลายภาค: 23 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]