เมนูหลัก

9719310ASSISTANCE CARE FOR INDIVIDUALS WITH MENTAL HEALTH
การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ต่ำกว่าปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00M216FC91901W  
  อังคาร13:00-16:00M110FC      
อาจารย์: อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชั้นปี 191-90-1
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดการดูแลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบนเล็กน้อย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นทางด้านจิต อารมณ์ และสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและสิทธิมนุษยชนหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]