เมนูหลัก

01129126FOOD AND NUTRITION
อาหารและโภชนาการ
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01129110
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อร่างกายและสุขภาพ หลักการของอาหารทางการแพทย์และอาหารเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับยา การวิเคราะห์อาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ และโภชนบำบัดในโรคบางโรคหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]