เมนูหลัก

00129207GENERAL PHYSICS LABORATORY II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00129206 หรือ
CO00129206
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด (มัลติมิเตอร์ออสซิลโลสโคปฟังก์ชันเจนเนอร์เรเตอร์การอ่านค่าแถบสีของตัวต้านทาน) วงจรไฟฟ้ากระแสตรงความจุไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเรโซแนนท์ในวงจรไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
วงจรเรียงกระแสและกรองความถี่การเลี้ยวเบนการสะท้อนและการหักเหของแสงการหาความยาวโฟกัสของเลนส์และกระจกโค้งนิวเคลียร์พื้นฐาน


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]