เมนูหลัก

00129306ELECTRIC CIRCUITS
วงจรไฟฟ้า
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00129206
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดเบื้องต้นองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้า กฎพื้นฐานทางการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า วงจรความต้านทานการวิเคราะห์วงจรแบบโนด การวิเคราะห์วงจรแบบเมซ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า องค์ประกอบสะสมพลังงานตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บ
ประจุ การวิเคราะห์วงจรอันดับ ๑ และ ๒ คลื่นรายคาบ สัญญาณไซน์ การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]