เมนูหลัก

01338207DATABASE SYSTEM FOR AVIATION
ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30C306MC50428W  
อาจารย์: อ.อารียา ศรีประเสริฐ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192001 ถึง 59192059
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-39-11
50-2-48
50-1-49
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 พฤหัสบดี12:30-15:30C309MC50437W  
อาจารย์: ดร.รัชกฤช ธนพัฒนดล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192060 ถึง 59192115
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-43-7
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 จันทร์12:30-15:30C307MC50455W  
อาจารย์: อ.อารียา ศรีประเสริฐ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192116 ถึง 59192164
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-43-7
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 จันทร์12:30-15:30C309MC50437W  
อาจารย์: ดร.รัชกฤช ธนพัฒนดล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192165 ถึง 59192225
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-42-8
50-0-50
50-1-49
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 จันทร์08:30-11:30C306MC50419W  
อาจารย์: ดร.รัชกฤช ธนพัฒนดล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192226 ถึง 59192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-39-11
50-1-49
50-1-49
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 อาทิตย์08:00-12:00C426MC22220W  
อาจารย์: อ.อารียา ศรีประเสริฐ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59292001 ถึง 5929299920-11-9
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]