เมนูหลัก

01429303PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขชุมชน
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย จุลินทรีย์ปรสิต หนอนพยาธิ โปรโตซัวแมลงที่สำคัญทางการแพทย์และการสาธารณสุขการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์
เมตาบอลิซึมของเชื้อจุลินทรีย์ การทำงานของเชื้อจุลินทรีย์การทดสอบการตรวจหาปรสิต การควบคุม และป้องกันการระบาด ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]