เมนูหลัก

01438606WORK PHYSIOLOGY
สรีรวิทยาในการทำงาน
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กลไกการทำงานและการตอบสนองของร่างกายต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานประเภทต่างๆ ความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์จากปัจจัยด้านร่างกาย การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นและความล้าของสายตา
สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน การทำงานเป็นกะ หลักในการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องในการทำงาน


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]