เมนูหลัก

01529207HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สังกัดวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  60 ไม่มีข้อมูล1006832W  
อาจารย์: ดร.อรทิณี ทวยนาค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 2100-64-36
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิด หลักการ ภารกิจ หน้าที่ และกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งแรงงานสัมพันธ์ วินัยและการลงโทษ และการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการบุคลากรในองค์การหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]