เมนูหลัก

01529207HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สังกัดวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  55 อาทิตย์08:00-12:00M111FC20016337W  
อาจารย์: อ.พรภัทร์ หวังดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1200-154-46
สอบปลายภาค: 21 มิ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิด หลักการ ภารกิจ หน้าที่ และกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งแรงงานสัมพันธ์ วินัยและการลงโทษ และการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการบุคลากรในองค์การหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]