เมนูหลัก

01549222SPECIAL TOPICS IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
หัวข้อพิเศษทางการจัดการและการบริหาร
สังกัดวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  51 อาทิตย์08:00-10:00C606MC90090W  
อาจารย์: อาจารย์ประจำ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 3
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 4
90-0-90
90-0-90
สอบปลายภาค:
  52 อาทิตย์13:00-15:00C514MC75075W  
อาจารย์: อาจารย์ประจำ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 3
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 4
75-0-75
75-0-75
สอบปลายภาค:
Course Description
เลือกศึกษาหัวข้อทางการจัดการและการบริหารโดยค้นคว้าจากข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการทำตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือทางการวิจัยและเขียนเรียบเรียงเป็นรายงานทางวิชาการภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]