เมนูหลัก

34101105SEMINAR IN EDUCATIONAL ADMINISTRATIONAND STUDENTAFFAIRS TOWARDS INTERNATIONAL STANDARD
สัมมนาการบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
มาตรฐานสากลในการบริหารการศึกษา เกณฑ์บทบาทของผู้นำในการประเมินมาตรฐานสากลและการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล แนวคิดทางการบริหาร การบริหารงานวิชาการ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]