เมนูหลัก

34101107SEMINAR IN ADMINISTRATIVE PLANNING AND EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE
สัมมนาการวางแผนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคาร
สถานที่การเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษา การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม
การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศโครงการและการนำสู่การปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมการนิเทศ ตลอดจนแนวคิด กระบวนการการประกันคุณภาพทางการศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]