เมนูหลัก

00439311JUVENILE DELINQUENCY LAW
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ทั้งหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาในศาลคดีเยาวชนและครอบครัว และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]