เมนูหลัก

00520625JAPANESE LITERATURE
วรรณกรรมญี่ปุ่น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ลักษณะ รูปแบบของวรรณกรรมญี่ปุ่นในสมัยต่าง ๆ ภูมิหลัง ค่านิยมอิทธิพลของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่มีต่อวรรณกรรมญี่ปุ่นหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]