เมนูหลัก

00529305ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION II
โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00519303
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-15:30C305MA20128W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 4
20-11-9
20-0-20
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
โครงสร้างภาษาอังกฤษในเรื่องระบบคำ วลี อนุประโยค และประโยค การวิเคราะห์รูปแบบประโยคในระดับสูงขึ้นหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]