เมนูหลัก

00529305ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION II
โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00519303
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
โครงสร้างภาษาอังกฤษในเรื่องระบบคำ วลี อนุประโยค และประโยค การวิเคราะห์รูปแบบประโยคในระดับสูงขึ้นหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]