เมนูหลัก

00548547CHINESE FOR TOURIST GUIDES
ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00548545
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการเป็นมัคคุเทศก์ การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านการโต้ตอบจดหมาย การอ่านเอกสารนำเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการประสานงานโรงแรมหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]