เมนูหลัก

00719208PHARMACOLOGY FOR NURSES
เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M214FC473710W  
อาจารย์: อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
41-35-6
6-2-4
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 11 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์12:30-15:30M214FC47425W  
อาจารย์: อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
41-41-0
6-1-5
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 11 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดพื้นฐานทางเภสัชวิทยา จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของยา ปฏิกิริยาต่อกันของยา กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่าง ๆของร่างกาย บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลต่อการใช้ยาหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]