เมนูหลัก

00008117THAI FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความเข้าใจภาษาไทยและทักษะในการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง วิเคราะห์ตัวอย่างภาษาเขียนที่ดีประเภทต่าง ๆ เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเขียนรายงาน และการตดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]